Algemene- en verkoopsvoorwaarden

Silver Fund is een onderdeel van Consul Fund VOF

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
  2. Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde prestaties en betreffende de facturatie ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
  3. Elke bestelling is bindend. De goudstukken worden immers bij bestelling voor u gereserveerd aan de vastgelegde prijs.
  4. Indien wij uw betaling niet spoedig ontvangen, zijn we omwille van koerschommeling genoodzaakt een prijscorrectie door te voeren, in uw nadeel. Bij een niet-tijdige betaling zijn hier nog administratiekosten en dossierkosten aan verbonden.
  5. Bij overmacht is annulatie van bestellingen uitsluitend bespreekbaar tijdens een telefonisch overleg. Prijsdaling of prijsstijging van de zilverkoers, euro- of dollarkoers zijn geen geldige reden voor annulatie.
  6. Tenzij expliciet aangeduid tijdens de bestelling, zijn alle bestellingen te betalen via overschrijving. Cash-betaling tot maxium 3000 euro zijn enkel mogelijk in 1 van de vestigingen van onze vennootschap indien dit als betalingsmethode aangeduid werd tijdens de bestelling.
  7. Daarnaast in geval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden een nalatigheidsinterest van 10% op jaarbasis, gerekend vanaf de factuurdatum. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 Euro. Alle kosten verbonden aan de invordering zijn ten laste van de klant.
  8. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechstwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
  9. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
  10. Ingeval van geschillen zijn slechts de rechtbanken van het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van Consul Fund VOF bevoegd.

 

Herroepingsrecht

De klant heeft geen recht op terugaven/retour van zijn bestelling omwille van koersschommelingen. De producten die de klant koopt bij Silver Fund zijn onderhevig aan wijzigingen in de tarieven op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben. Uiteraard zijn we onder bepaalde voorwaarden bereid om uw aankoop terug te kopen, weliswaar aan de op dat moment geldende zilverprijzen, en afhankelijk van de staat waarin de producten zich bevinden.

Zilverkoers vandaag
Zilver - 1 kilo:€ 682,25
Zilver - 1 tr. ounce:€ 21,22
Zilver - 1 gram:€ 0,68
Goud/zilver ratio:69,03
Indicatie zilverkoers op 10-04-2021 21:51 - lokale tijd